Monkey skulls - Sri Lanka

IMG 1278 2


© Jeremy Miles 2020